Algemene voorwaarden

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment aangepast worden. Webraket heeft het recht dit zonder waarschuwing door te voeren. De algemene voorwaarden op deze pagina (http://www.webraket/algemene-voorwaarden) zijn de enige officiële voorwaarden van Webraket.

Artikel 2

De leveringsvoorwaarden staan beknopt weergegeven op de website en worden afgesproken met de klant. Webraket is hierin afhankelijk van een externe leverfirma (UPS) en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het te laat leveren van bestelde producten. Dit geeft de klant nooit het recht tot annulatie of een schadevergoeding noch een verbreking van de overeenkomst.

Artikel 3

Offertes gemaakt door Webraket kunnen louter gebruikt worden als indicatie en verplicht Webraket niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. De aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn maximum één maand geldig.

Artikel 4

Er is de mogelijkheid dat de opdrachtgever een opdracht en/of bestelling annuleert mits hij Webraket hierdoor een schadevergoeding betaald. Alle geleden verliezen van Webraket moeten dan ook door de klant betaald worden gaande van materialen, diensten, productiecapaciteit en opslag.

Artikel 5

Webraket is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk. De levering van de producten is inclusief de prijs, tenzij dit anders vermeld is. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 6

Webraket is gerechtigd op elk moment de overeenkomen prijs te verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: Stijging van de kosten van de materialen, de aanlevering van de klant is niet correct en Webraket moet hieraan de nodige aanpassingen verrichten, invoering van nieuwe of het verhogen van bestaande overheidsheffingen.

Artikel 7

Tenzij anders aangegeven of overeengekomen met de klant dient de klant de verschuldigde bedragen contant of op voorhand te betalen. Indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dient de betaling contact gebeuren ofwel heeft hij de optie het volledige bedrag op voorhand te betalen.
Om geldig te zijn dienen al de klachten aangetekend en binnen de 8 dagen na factuurdatum te geschieden. In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van artikel 1147 van het Burgerlijk wetboek tot betaling van een schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van 25 EURO. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtsweg en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inning kosten zijn te laste van de koper. Er moet een forfetaire schadevergoeding van minimum 150 EURO betaald worden door de koper.

Artikel 8

Levering van bestelde producten bij Webraket wordt gebeurd door de firma UPS. Webraket is niet aansprakelijk voor verkeerd, te laat of niet leveren van producten. De leverkosten vallen ten laste van de klanten tenzij anders overeenkomen. Mogelijke klachten over de levering moeten gebeuren door aangetekend schrijven aan Webraket, dit binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 9

De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van specificaties en draagt dus ook het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst inden deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededingen die niet door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, fax en soortgelijke transmissiemedia. Webraket is dus ook niet verantwoordelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

Artikel 10

gebruikt worden. Zo kan Webraket dit materiaal gebruiken als promotie middel. De klant garandeert Webraket dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van opdrachtgever ontvangen materiaal geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de auteurswet van 1912 of gelijkaardige wetgeving op het gebied van auteursrecht. Webraket blijft rechthebbende op het auteursrecht van aangemaakte ontwerpen en materiaal.

Artikel 11

Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 12

De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen. Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 13

Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen behoren.

Reacties